1. Algemeen:

In deze algemene voorwaarden van Scheidingsmediator Drenthe (de “Algemene Voorwaarden”) wordt onder Scheidingsmediator Drenthe verstaan: de mediation praktijk van dhr. M.E. Grissen, gevestigd aan de  Vestesingel 102, 9408 BP, Assen, hierna te noemen opdrachtnemer. Opdrachtnemer: de mediator, dhr. M.E. Grissen, gevestigd aan de Vestesingel 102, 9408 BP, Assen.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdracht nemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van alle werkzaamheden die in het kader van mediation dienen te worden verricht. Indien twee of meer partijen verzoeken om mediation gelden zij beide, c.q. alle – ieder voor zich en gezamenlijk – als opdrachtgever ten opzichte van de mediator als opdracht nemer.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden die in het kader van de tussen partijen en de mediator gesloten, c.q. te sluiten mediation overeenkomst direct dan wel indirect dienen te worden verricht.

Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtgever vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

Mediation: de bemiddeling tussen partijen die wordt verleend door opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Scheidingsmediator Drenthe en opdrachtgever waarop opdracht nemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden te dienen worden betrokken.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen:

Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer vervallen dertig dagen na verzending daarvan, tenzij anders is aangegeven. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. Aanvang en duur:

Een opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand zodra opdrachtnemer de opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt (c.q. door het ondertekenen van de mediationovereenkomst), of een begin met de uitvoering daarvan maakt.

De mediationovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt totdat de mediation is geëindigd.

4. Gegevens opdrachtgever:

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

5. Uitvoering:

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, aangezien opdrachtnemer niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Opdrachtnemer heeft het recht om, na overleg met opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Evenzeer heeft opdrachtnemer het recht om – na expliciete instemming van de partijen – derden bij de uitvoering van de mediationovereenkomst te betrekken. In die gevallen verbindt de opdrachtgever zich om de aan de aldus in te schakelen derden verbonden kosten te voldoen en is opdrachtnemer gerechtigd om de declaraties van deze derden afzonderlijk in rekening te brengen aan opdrachtgever.

Opdrachtnemer houdt opdrachtgever, op de hoogte van zijn werkzaamheden voorzover de vereiste vertrouwelijkheid jegens partijen dat toelaat.

Alle door opdrachtnemer verkregen informatie over opdrachtgever en diens organisatie, indien van toepassing, zal door opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens gebruiker gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

Indien en voor zover opdrachtgever verzoekt, worden alle ter beschikking gestelde bescheiden nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de mediationovereenkomst zijn uitgevoerd, aan deze geretourneerd, dan wel – indien opdrachtgever  wenst – vernietigd.

6. Overmacht:

Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever , indien van toepassing, of partijen indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige factuurbedrag te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

7. Betaling en incassokosten:

Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van opdrachtnemer en de wijze waarop zijn reis-, verblijf- en overige kosten worden vergoed zijn vastgesteld in de mediationovereenkomst.

Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, na aanvang van de mediation, per maand, per kwartaal of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Opdrachtnemer heeft, telkens het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever de factuur aan opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Opdrachtgever en/of partijen heeft/hebben indien gewenst, recht op een specificatie van de door de opdrachtnemer aan de mediation bestede tijd.

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige factuurbedrag te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8. Recht van opschorting:

Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

9. Reclame:

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de geleverde prestatie waarover opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van de termijn wordt de opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben goedgekeurd en kan de opdrachtgever zich nimmer beroepen op het niet nakomen van de mediationovereenkomst door de opdrachtnemer. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting voor de opdrachtgever niet op.

10. Geheimhouding:

Behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt, is opdrachtnemer tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hem in het kader van de mediation bekend is geworden.

11. Intellectueel eigendom:

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt, heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de mediationovereenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

12. Aansprakelijkheid:

Opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden en moeten worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. Bij aansprakelijkheid is opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitbetaald met een maximum van de factuurwaarde van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan: gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie. Opdrachtnemer heeft ten allen tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van gebrekkige dienstverlening. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd of ongevraagd informatie te ontvangen, welke opdrachtnemer in de uitvoering van zijn opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen. Opdrachtnemer is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de derden die hij inschakelt bij de uitvoering van een opdracht namens opdrachtgever te aanvaarden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die, in verband met de uitvoering van de opdracht, schade lijden. Opdrachtgever doet, mede gelet op de onderlinge hoedanigheid en draagkracht van partijen en de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen, onherroepelijk afstand van zijn recht tot beslaglegging op het woonhuis of andere onroerende of roerende goederen waarvan opdrachtnemer eigenaar is. Alle kosten en schade aan de zijde van de opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

13. Opzegging:

Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben steeds het recht de opdracht tussentijds te beëindigen. Opzegging dient schriftelijk aan de mediator te worden medegedeeld. Indien en voor zover opdrachtnemer de mediationovereenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen.

14. Vernietiging:

Eventuele vernietiging van één of meer van de bepalingen genoemd in deze voorwaarden tast de gelding van de overige bepalingen niet aan.

15. Toepasselijk recht:

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Eventuele geschillen die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, zullen partijen trachten in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.

Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn vestiging heeft.

16. Vindplaats en wijziging voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Persoonlijke kennismaking

Kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.

  Ik wil graag gebeld worden

  JaNee

  Wanneer u gebeld wilt worden
  welk tijdstip en dag heeft de voorkeur?

  Gewenst tijdstip

  Gewenste dag

  (* = altijd invullen)