Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan ben je verplicht op te stellen als je minderjarige kinderen hebt en gaat scheiden. In 2009 is dit ingevoerd door de overheid. Om ouders meer bewust te maken over hun rol als ouder en hun verantwoordelijkheid voor de kinderen, na de scheiding. In een ouderschapsplan staan je afspraken die je samen maakt omtrent de kinderen. Ook staan in het ouderschapsplan bijvoorbeeld afspraken over de omgangsregeling, opvoeding en verzorging.  Maar ook afspraken over de kinderalimentatie.

Ouderschapsplan, wat moet er minimaal is staan

 • Afspraken over de zorg- en opvoedtaken.
 • Informatieoverdracht tussen de ouders over de kinderen.
 • Hoe gaat het onderlinge contact tussen ouders.
 • Hoe nemen jullie als ouders belangrijke beslissingen in de opvoeding van de kinderen.
 • Welke afspraken maken jullie als ouders over de kosten van opvoeding en verzorging(kinderalimentatie).
 • Op welke wijze hebben jullie de kinderen betrokken bij het tot stand komen van het ouderschapsplan.

Standaard

Je kunt je dan de vraag stellen of er überhaupt een standaard ouderschapsplan zou bestaan. Iedere situatie is immers anders. Helaas, een standaard ouderschapsplan bestaat wel.

Een ouderschapsplan is in mijn ogen altijd maatwerk. Je kijkt samen met de ouders naar de situatie ten tijde van het huwelijk. Van daaruit naar de toekomstige situatie. Op die manier kun je als ouders bedenken hoe je met de toekomstige situatie om wilt gaan. Als ouders kun je dan toekomstgerichte afspraken maken. Deze passen beter bij de kinderen, en jullie.

Bij een goed en toekomstgericht ouderschapsplan betrekken ouders hun kinderen. Op een bij de leeftijd van het kind passende wijze. Ouders zullen natuurlijk altijd luisteren naar de wensen van hun kinderen. Ze kunnen dan bij het opstellen van het ouderschapsplan hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Dit draagt uiteindelijk bij aan een geslaagd en werkbaar ouderschapsplan.

Als je kind 12 jaar of ouder is ontvangt het een oproep van de rechtbank. Ze kunnen dan aangeven of ze gehoord willen worden door de rechter. In dit “ kinderverhoor” kunnen kinderen hun mening aangeven. Ze mogen niet zelf beslissen. Ook kunnen kinderen van dit recht afzien. Door bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring. In die verklaring geven ze dan aan het eens te zijn met de afspraken die hun ouders onderling hebben gemaakt.

Onderwerpen waarover je afspraken kunt maken in het Ouderschapsplan

 • Het hoofdverblijf;
 • De omgangsregeling;
 • De verjaardagen van de kinderen / ouders;
 • Verdeling van vakanties / feestdagen;
 • Bijwonen van ouderavonden / informatie avonden;
 • Introductie van een nieuwe partner aan de kinderen.
 • Welke normen en waarden willen we de kinderen meegeven.
 • Eventuele verhuizing van (één van) de ouders.
 • Informatie uitwisseling.
 • Verdeling van speelgoed, kleding e.d.
 • Hoe om te gaan met belangrijke beslissingen omtrent de kinderen.
 • Keuze te maken voor het vervolgonderwijs.
 • Bijwonen van bijzondere vieringen, zoals diploma uitreikingen e.d.
 • Verdeling van kosten van opvoeding en verzorging en later studie
 • etc

Ouderschapsplan, tips voor betere naleving

 • Formuleer de afspraken kort en bondig.
 • Kijk eerst eens naar de punten waarover jullie het eens zijn. Bespreek daarna de lastigere onderwerpen.
 • Het geeft rust als er heldere afspraken in het ouderschapsplan staan omtrent omgangsregeling en kinderalimentatie.
 • Een goed en toekomstgericht geschreven ouderschapsplan geeft duidelijkheid en stabiliteit aan de kinderen.

Ouderschapsplan wijzigen

Het is mogelijk om latere wijzigingen te maken. Deze kun je onderling maken. Het is dan altijd wel verstandig dit schriftelijk vast te leggen, bij voorkeur in tweevoud, voorzien van dagtekening en beide handtekening. De afspraken zijn vanaf dat moment geldig, een gang naar de rechter is niet noodzakelijk. Indien je wijzigingen wilt aanbrengen in de omgangsregeling of bijvoorbeeld de kinderalimentatie kun je ervoor kiezen dit weer door de rechtbank te laten bekrachtigen. Op deze manier worden de nieuwe afspraken dan weer “afdwingbaar” indien de ander er zich niet aan houdt.

Hulp nodig

Wil je ook een goed en gedegen toekomstgericht ouderschapsplan opstellen? En wil je daarmee voorkomen dat er weer gemakkelijk onenigheid zal ontstaan tussen jou en je ex-partner?

Neem dan nu contact op, ik help jullie graag.

Indexering alimentatie 2021

Vanaf 1 januari 2021 moet je meer alimentatie gaan betalen. Ontvang je juist alimentatie dan zal je meer moeten ontvangen. Het indexering percentage is onlangs bekend gemaakt, door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  De alimentatie is per 1 Januari 2021 geïndexeerd met 3%. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie en de partneralimentatie.

Jaarlijks worden op grond van de wet alle alimentaties opgenomen in een beschikking gewijzigd. Ook indien er niets over de indexering is afgesproken, of niets is opgenomen in de beschikking moet de indexering plaatsvinden. Het is wel mogelijk om de indexering volledig of voor een bepaalde tijd uit te sluiten. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in het convenant en/of ouderschapsplan.

De gedachte achter de jaarlijkse indexering is om ervoor te zorgen dat de koopkracht van de alimentatiegerechtigde op peil blijft.

Indexeringspercentages afgelopen jaren:

2021: 3.0%

2020: 2,5%

2019: 2,0% Lees meer

Alimentatie en Corona

De impact van het coronavirus is enorm en raakt iedereen. Het zijn onzekere tijden. Met name veel ondernemers worden hard getroffen op dit moment. De (financiële) gevolgen zijn voor velen groot. Veel mensen hebben moeite om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Dit kan natuurlijk ook zijn weerslag hebben op het betalen van bijvoorbeeld de (kinder-) alimentatie. Zijn de huidige omstandigheden omtrent het coronavirus een reden om het bedrag aan alimentatie aan te passen?  Of zelfs de betaling van de alimentatie te stoppen? In dit artikel gaan we uit van de situatie dat jullie omtrent de hoogte van de (kinder-) alimentatie in onderling overleg afspraken hebben gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Deze afspraken zijn vervolgens door de Rechtbank bekrachtigd in de vorm van een beschikking.

Wijzigen of stoppen van de (kinder-) alimentatie?

Indien je door financiële omstandigheden het bedrag aan alimentatie niet kan betalen. Of het bedrag wilt wijzigen of zelfs wilt stoppen met de betaling van alimentatie. Lees meer

Duur partneralimentatie naar 5 jaar

De eerste kamer heeft op 21 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. De nieuwe wetgeving is op 1 januari 2020 in werking getreden.

Wat houdt de nieuwe wet in?

Op dit moment is de maximale periode waarover partneralimentatie moet worden voldaan 12 jaar. Tenzij de duur van het huwelijk korter was dan 5 jaar en er geen minderjarige kinderen uit het huwelijk zijn geboren. De termijn van de alimentatieverplichting gaat in op het moment dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Per 1 januari 2020 verandert dit en bestaat de alimentatieverplichting over een periode gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. De duur van het huwelijk is de periode vanaf de datum van het huwelijk tot de datum waarop het verzoekschrift van de echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank.

Partneralimentatie duur korter, voor wie geldt de nieuwe wetgeving?

Lees meer

Echtscheiding en de koopwoning: de opties

Echtscheiding en koopwoning. Veel mensen die gaan scheiden zitten met hun koopwoning in de maag. Vaak spelen er vragen zoals; wil ik er blijven wonen of niet? En als je dat al wilt, kan dat dan ook? Of moet de woning in de verkoop? Zijn er nog andere mogelijkheden? Met andere woorden de woning levert vaak stress op bij een scheiding.

Echtscheiding en koopwoning;  3  scenario’s op een rij, waarbij gemeenschap van goedeen het uitgangspunt is.

Één van jullie beiden wil blijven wonen in de koopwoning.

In dat geval zal de ander ontslagen moeten worden uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid. Degene die in de woning blijft wonen zal dan veelal een nieuwe hypotheek moeten afsluiten. Ook moet diegene weer alleen juridisch eigenaar worden van de koopwoning. Een gang naar de notaris is noodzakelijk. Indien er sprake is van een overwaarde is deze keuze vaak makkelijker voor alle betrokkenen, dan bij een onderwaarde. Lees meer

Beperkte gemeenschap van goederen

Nu nog algehele gemeenschap van goederen, per 1 januari 2018 beperkte gemeenschap van goederen.

Is het blind vertrouwen in elkaar of gemakzucht?

In Nederland trouwen nog veruit de meeste mensen in algehele gemeenschap van goederen. Nederland is ook één van de weinige landen nog waar de algehele gemeenschap van goederen het uitgangspunt is. Tenzij je voorafgaand aan je huwelijk naar de notaris gaat en huwelijkse voorwaarden opstelt.

Deze situatie gaat echter per 1 januari 2018 veranderen.

Afgelopen Maart is het wetsvoorstel Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen door de eerste Kamer aangenomen. Indien je vanaf 1 Januari 2018 een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat val je onder de beperkte gemeenschap van goederen. Voor deze datum blijft het huidige stelsel zo lang gehandhaafd.

De huidige situatie

Indien je geen huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap of huwelijk opstelt trouw je standaard in algehele gemeenschap van goederen. Ale bezittingen en schulden welke jullie voor het huwelijk hadden alsmede de ten tijde van het huwelijk opgebouwde schulden en bezittingen vallen in de algehele gemeenschap van goederen. Daarmee zijn deze dus gezamenlijk eigendom. Bij een scheiding is het uitgangspunt deze deze gezamenlijke schulden en bezittingen bij helfte te verdelen. Een uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld erfenissen en schenkingen voorzien van een uitsluitingsclausule.

Beperkte gemeenschap van goederen, de nieuwe situatie

Indien je een geregistreerd partnerschap of huwelijk aangaat na 1 januari 2018 ontstaat er standaard een beperkte gemeenschap van goederen. Het voornaamste verschil met de oude situatie zit in het voorhuwelijkse vermogen of de schulden. Lees meer

Gratis scheiden, is dat echt mogelijk?

Ook bij Scheidingsmediator Drenthe is gratis scheiden mogelijk. Op dit moment zien we regelmatig prijs stunters met aanbiedingen van gratis scheiden. Het is echter een voorziening van de overheid die het mogelijk maakt om gratis te kunnen scheiden. Gratis scheiden wordt bij Scheidingsmediator Drenthe natuurlijk op eenzelfde vakkundige wijze begeleid als partijen die het normale tarief betalen voor hun scheiding.

Hoe gaat dat “gratis scheiden” nu eigenlijk?

Bij scheidingsmediator Drenthe is het eerste intake gesprek altijd al geheel gratis en vrijblijvend. In dit gesprek kijken we ook of jullie in aanmerking kunnen komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Regelmatig komen beiden of  1 van beide in aanmerking. Indien beiden voor een subsidie in aanmerking komen is gratis scheiden wellicht mogelijk. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn relatief laag.
rvr logo

Indien jullie beiden in aanmerking komen voor deze gesubsidieerde rechtsbijstand is het mogelijk om voor een zeer geringe eigen bijdrage jullie scheiding op een professionele en vakkundige manier van A tot Z te begeleiden. Lees meer

Stiefouder

Wanneer ben je een stiefouder?

Je bent een stiefouder als je met partner huwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Welke kinderen heeft uit een eerdere relatie en die op zijn of haar adres ingeschreven staan volgens het GBA. In juridische zin ben je dus geen stiefouder. Als je gaat samenwonen met een partner met kinderen uit een vorige relatie. Of indien deze kinderen niet op jullie adres staan ingeschreven volgens het GBA. In die situatie kun je natuurlijk wel in de relationele sfeer een (stief)ouder zijn.

Financiële verplichtingen stiefouder Lees meer

Fiscaal partnerschap, hoe bepaal je dat?

Over het fiscaal partnerschap bestaan in de praktijk veel misverstanden. Velen denken dat ze kunnen kiezen voor het fiscaal partnerschap of juist niet. En hoe zit het dan met het fiscaal partnerschap en een echtscheidingssituatie?

Fiscaal partnerschap, wat zegt de belastingdienst hier eigenlijk over?

Fiscaal partnerschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap dan is het antwoord eenvoudig, je bent fiscaal partners van elkaar. Zelfs als je in scheiding ligt blijft het fiscaal partnerschap onverminderd van kracht. Het fiscaal partnerschap wordt pas beëindigd indien er een verzoek tot echtscheiding of een verzoek tot scheiding van tafel en bed bij de rechtbank is ingediend en er een gescheiden inschrijving is in de basisregistratie persoonsgegevens.

Door deze toch wel strikte regels lopen mensen in een scheidingssituatie wel eens tegen “problemen” aan en worden deze regels wel eens als oneerlijk bestempeld. Stel nu dat je alleen woont en het verzoek tot echtscheiding is reeds ingediend. In dat geval krijg je bijvoorbeeld nog geen toeslagen indien de inschrijving van je ex-partner nog niet is gedaan op een ander adres volgens de basisregistratie persoonsgegevens. Het is dus belangrijk om goed te plannen en te timen tijdens je scheiding, er spelen soms behoorlijke financiële belangen. Lees meer

Scheiding, invloed van familie vrienden?

De invloed van familie en vrienden bij scheiding?

Het komt voor dat familie en/of vrienden objectieve raadgevers zijn bij een scheiding. Veelal zijn de adviezen van familie en/of vrienden echter wat gekleurd. immers, men kiest vaak partij voor hun “eigen kant” en geven adviezen mede ingegeven vanuit hun eigen leven en ervaringen. In mijn praktijk kom ik dit ook geregeld tegen, met als gevolg dat deze vaak goedbedoelde adviezen het “conflict” tussen de scheidende partijen verhevigen en de communicatie tussen hen eerder verslechterd dan verbeterd. De achterban heeft vaak ongemerkt een grote invloed op het proces van de scheiding tussen partijen. Het is natuurlijk ook lastig om in een situatie, waarmee je meestal nog geen ervaring hebt en geleid wordt door emotie, als scheidende partij je niet te laten beïnvloeden door hetgeen je ingefluisterd wordt.

Ga uit van je eigen kracht Lees meer