Kinderalimentatie en echtscheiding

Na een echtscheiding bestaat er een onderhoudsplicht. Dit is een verplichting om voor elkaar en de eventuele kinderen te zorgen door mee te betalen in de kosten van levensonderhoud. Dit heet alimentatie.

Er bestaan twee soorten alimentatie

 1. Partneralimentatie
 2. Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

Na echtscheiding blijft u als ouders allebei verplicht om in het levensonderhoud van uw kinderen te voorzien tot zij de leeftijd van 21 jaar bereiken. Ieder van de ex-partners moet pro rato naar draagkracht in het levensonderhoud van de kinderen bijdragen. Voor de kinderalimentatie geldt dus geen maximale termijn maar wel een maximum leeftijd van de kinderen. Over de hoogte van kinderalimentatie kan men gezamenlijk afspraken maken, de rechter zal dan echter wel toetsen of deze niet te laag is. Belangrijk is wel dat u deze gezamenlijke afspraken vastlegt in het ouderschapsplan. Indien het niet lukt om samen hierover afspraken te maken zal de rechter daar een uitspraak over doen.

Duur kinderalimentatie

Kinderalimentatie tot 18 jaar

Tot het kind 18 jaar is moet er altijd kinderalimentatie worden betaald. ook al heeft het kind bijvoorbeeld een bijbaan. De betaling vindt plaats aan de verzorgende ouder. In enkele gevallen werkt een kind van nog geen 18 jaar al fulltime en zijn de inkomsten hoog genoeg om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Alleen met instemming van de verzorgende ouder zou u de kinderalimentatie kunnen beëindigen. Lukt dit niet in onderling overleg dan kan alleen de rechter de kinderalimentatie beëindigen.

Kinderalimentatie van 18 tot 21 jaar

De wet bepaalt dat ouders verplicht zijn te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van kinderen tussen de 18 en 21 jaar. Dit zijn de zogenoemde jongmeerderjarigen. Vanaf 18 jaar ontstaat er een bijzondere situatie, u heeft geen gezag meer over uw kind, maar u moet uw kind nog wel onderhouden. Is er kinderalimentatie vastgesteld voor een kind onder de 18 jaar, dan loopt deze verplichting in principe door na de 18e verjaardag van het kind tot 21 jaar. De kinderalimentatie dient vanaf dat moment niet meer aan de verzorgende ouder, maar aan de jongmeerderjarige zelf betaald te worden. U kunt natuurlijk met uw kind wel een andere afspraak maken dat de kinderalimentatie nog aan de verzorgende ouder wordt betaald of dat het kind bijvoorbeeld kostgeld betaald. Als uw kind voldoende eigen inkomsten heeft om volledig in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien dan kunt u in onderling overleg met uw kind afspreken de kinderalimentatie te stoppen of te verlagen. Wanneer uw kind het daarmee niet eens is of indien de kinderalimentatie zijn behoefte niet dekt, dan kan deze zich wenden tot de rechter en om een verhoging vragen.

Voor het vaststellen van de behoefte van kinderen zijn geen maatstaven ontwikkeld, zoals het geval is bij kinderen tot 18 jaar. In de praktijk wordt veelal gebruik gemaakt van de budgetten die het DUO jaarlijks vaststelt voor levensonderhoud, boeken en andere materialen en de onderwijsbijdrage. Ook kan men aansluiting zoeken bij de bijstandsnorm voor jongeren.

Wanneer een jongmeerderjarige een beroep op studiefinanciering doet wordt door het DUO een fictieve ouderbijdrage vastgesteld. Deze ouderbijdrage kan worden gebruikt als richtlijn voor de behoefte van de jongmeerderjarige. De jongmeerderjarige mag ook aantonen dat zijn behoefte echter hoger is dan dit bedrag. De door de DUO vastgestelde fictieve ouderbijdrage heeft geen officiële status. Een ouder is dus niet verplicht de fictieve ouderbijdrage te betalen. Er zal altijd gekeken moeten worden naar draagkracht van de onderhoudsplichtige ouder, er wordt derhalve ook rekening gehouden met diens lasten.

Kinderalimentatie vanaf 21 jaar

Vanaf 21 jaar eindigt de verplichting tot het betalen van kinderalimentatie. Bij een lichamelijke of geestelijke handicap waardoor het kind niet kan werken en ook geen uitkering ontvangt is het mogelijk dat hierop een uitzondering wordt gemaakt.

Ook indien uw kind van 21 jaar nog een studie volgt bent u niet meer onderhoudsplichtig.

Voor de door DUO vastgestelde ouderbijdrage geldt geen verplichting meer. Maar omdat ervan wordt uitgegaan dat u de ouderbijdrage wel betaalt, ontvangt uw kind een lagere of geen aanvullende beurs in geval er voor u een  eigen bijdrage wordt vastgesteld

Stopt de kinderalimentatie en wordt er ook geen ouderbijdrage betaald, dan moet een kind soms de studie afbreken. Dit is natuurlijk bijzonder spijtig. Is er voldoende draagkracht dan blijven de meeste ouders nog meebetalen aan de studie van hun kind totdat deze is afgerond.

Soms leggen ouders bij een echtscheiding vast dat de kinderalimentatie doorloopt nadat het kind 21 jaar geworden is, zolang het kind met redelijke resultaten een studie volgt.

Wat valt er onder de kinderalimentatie

In principe vallen alle kosten van de kinderen hieronder, zoals eten, drinken, kleding, kosten kinderopvang, kosten voor sporten, zwemles, etc.

In onderling overleg kunt u hiervan afwijken. Zo worden er vaak nog aparte afspraken gemaakt over de schoolkosten.

Hoogte van de kinderalimentatie

Uitgangspunt is dat het kind of kinderen er zo min mogelijk op achteruitgaan.De bepaling van de kinderalimentatie gebeurt in 3 stappen.

 1. Vaststellen van de kosten van de kinderen.
 2. Vaststellen van het gezamenlijke gezinsinkomen.
 3. Vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige.

De vaststelling van de kosten van de kinderen hangt af van het aantal kinderen bij een bepaald gezinsinkomen. Dit is vastgelegd in de Tremanormen. Per 1 Januari 2013 wordt het kindgebonden budget meegenomen in de draagkrachtberekening. Hierdoor wordt het aandeel van de bijdrage in de behoefte van de kinderen lager.

Een rechter zal nooit meer (kinder)alimentatie laten betalen dan het inkomen toelaat. Kinderalimentatie gaat altijd wel voor partneralimentatie.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen tot 18 jaar voor ouders. Of u hier recht op heeft hangt af van een aantal voorwaarden. Kindgebonden budget hoeft u niet aan te vragen. De belastingdienst gaat na of u recht heeft op kindgebonden budget. Dit doen zij met de gegevens die zij al van u hebben.

Zorgkorting

Vanaf 1 April 2013 komt de alimentatieplichtige in aanmerking voor zorgkorting. Deze bedraagt 15 tot maximaal 35%. Deze zorgkorting vervangt de omgangskostenregeling van € 5,00 per dag per kind zoals die eerder werd gebruikt. De zorgkorting wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de kinderen en de afgesproken omgangsregeling. Hoe meer dagen de kinderen bij u zijn hoe hoger het percentage zorgkorting.

Bij een gemiddelde van 1 dag per week de kinderen wordt een zorgkorting van 15% toegepast, bij gemiddeld 2 dagen 25% en bij gemiddeld 3 dagen 35%.

In onderling overleg kunt u afwijken van deze percentages.

Redenen voor het wijzigen van kinderalimentatie

 • Ontslag of werkloosheid.
 • Verhuizing van het kind(eren) naar de andere ouder.
 • Hogere hypotheeklasten of reiskosten door een noodzakelijke verhuizing
 • Nieuwe baan.
 • Pensionering.
 • Hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap.
 • Overlijden.
 • Het ontvangen van studiefinanciering.

Beëindigen kinderalimentatie

De duur van de kinderalimentatie is in de wet vastgelegd. U mag hier niet negatief van afwijken. Wel kunt u een verzoek tot wijziging indienen. De kinderalimentatie verplichting vervalt zodra het kind 21 jaar wordt.

Bij jongmeerderjarigen(18 – 21 jaar) is dit afhankelijk of het kind volledig in zijn eigen kosten voor levensonderhoud en studie kan voorzien.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *