Pensioen en echtscheiding

Indien u gaat scheiden moet u met uw ex-partner een regeling treffen voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Er zijn daarvoor diverse mogelijkheden.

Wet verevening pensioenrechten

Valt het opgebouwde ouderdomspensioen onder de Wet Verevening Pensioenrechten dan hebben beide ex-partners recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Het maakt daarbij niet uit of u getrouwd was op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. De wet is niet van toepassing op mensen die ongehuwd samenwonen. Zij zijn dan ook niet verplicht tot verevening van hun pensioenrechten.

U moet binnen 2 jaar na de echtscheiding een aanvraag indienen voor de pensioenverevening met een daarvoor bestemd formulier. Voor elk pensioenfonds van de ex-partners moet een apart aanvraagformulier worden ingestuurd. Ieder van de ex-partners is zelf bevoegd om de pensioenverevening aan te vragen. Dat geldt voor het ouderdomspensioen dat u zelf heeft opgebouwd als ook voor het ouderdomspensioen dat door uw ex-partner is opgebouwd. Alleen wanneer er een afwijkende vorm van verevening van de pensioenen is afgesproken dienen beide ex-partners het formulier te ondertekenen. Dit geldt ook indien u gekozen heeft voor conversie van het pensioen.

De pensioenuitvoerder betaalt het verevende ouderdomspensioen uit aan uw ex-partner. De uitkering vangt aan op het moment dat de pensioengerechtigde zelf met pensioen gaat, ook indien de ex-partner zelf nog niet met pensioen is. U moet hiervoor wel het aanvraagformulier pensioenverevening binnen 2 jaar na echtscheiding insturen naar de pensioenuitvoerder. Wordt dit pas na 2 jaar gedaan dan blijft het recht op uitbetaling bestaan echter vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het pensioen wordt in dit geval in zijn geheel uitgekeerd aan de pensioengerechtigde. Deze dient de helft van het bedrag door te betalen aan de ex-partner. Indien dit niet gebeurd moet de uitbetaling bij de ex-partner worden opgeëist.

Download hier het formulier ‘Mededeling van scheiding’ in verband met de verdeling van ouderdomspensioen

Download hier het Informatieblad verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding

 

Wat valt onder de Wet Verevening Pensioenen

 • Aanspraken op ouderdomspensioen die in loondienst zijn opgebouwd.
 • Kapitaalverzekeringen met een pensioenclausule.
 • Pensioenaanspraken opgebouwd als zelfstandige.
 • Een kapitaalgedekt overbruggingspensioen of prepensioen.

Niet onder de Wet Verevening Pensioenen vallen

 • AOW
 • Nabestaandenpensioen.
 • Lijfrentepolissen.
 • VUT regelingen op basis van omslagfinanciëring.

Uitzondering op de pensioenverevening

Wanneer vind er bijvoorbeeld geen pensioenverevening plaats:

 • U spreekt tijdens de scheiding met elkaar af dat er geen verevening van de pensioenen zal plaatsvinden.
 • Het uit te betalen pensioen ten tijde van de scheiding is lager dan het drempelbedrag van bruto € 451,00 per jaar (2014)
 • U had in de huwelijkse voorwaarden opgenomen dat er bij een eventuele echtscheiding geen verevening van pensioenen zal plaatsvinden

Afwijken

Afwijkende afspraken maken van de wettelijke regeling van pensioenverevening is mogelijk. Er staan dan verschillende mogelijkheden voor u open. Hierbij volgen de meest voorkomende afwijkende afspraken.

 • U houdt ieder de volledige eigen pensioenaanspraken en ziet dus af van pensioenverevening.
 • U past wel de Wet Verevening pensioenen toe, maar u hanteert een ander percentage dan de standaard 50% / 50%.
 • U past wel de Wet Verevening pensioenen toe, maar u hanteert een kortere of langere termijn dan de duur van het huwelijk.
 • U past conversie toe van de opgebouwde pensioenaanspraken.

Verevening van pensioenen met een opbouw in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer opbouwen heeft bijvoorbeeld een directeur-grootaandeelhouder. Op basis van de Wet Verevening pensioenen heeft de ex-partner bij echtscheiding recht op de helft van de pensioenaanspraken die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd. Tenzij dit is uitgesloten bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden. Ook heeft de ex-partner recht op het opgebouwde nabestaanden pensioen tot aan de echtscheiding.

Bijzonder nabestaandenpensioen

De uitkering van het ouderdomspensioen aan de ex-partner stopt wanneer degene die het pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden. Wellicht ontvangt de ex-partner nog wel het bijzonder nabestaandenpensioen.

Wanneer de ex-partner eerder overlijd dan degene die het pensioen heeft opgebouwd krijgt diegene die het pensioen heeft opgebouwd weer het volledige pensioen terug.

Conversie

De partner die recht heeft op de verevening van het ouderdomspensioen, kan het ouderdomspensioen van de ex-partner samen met het bijzonder nabestaandenpensioen, omzetten in één eigen recht op ouderdomspensioen. Het eigen recht op ouderdomspensioen gaat in op de pensioengerechtigde leeftijd van deze partner en is niet meer afhankelijk van de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd.

Voor degene die het pensioen heeft opgebouwd heeft dit echter wel een nadeel. Bij het overlijden van de ex-partner valt het ouderdomspensioen niet meer terug aan degene die het pensioen heeft opgebouwd, er is definitief afstand gedaan van de helft van het ouderdomspensioen.

Voor degene die het pensioen niet heeft opgebouwd heeft conversie ook voordelen; zo kan deze zelf bepalen wanneer het pensioen ingaat en daarbij is het ouderdomspensioen ook hoger doordat het bijzonder nabestaandenpensioen eraan toegevoegd is. Het nadeel ervan is dat er geen bijzonder nabestaandenpensioen meer is.

De keuze voor hoe u de pensioenen gaat verevenen moet u zelf maken op basis van uw omstandigheden en wensen. Aan beide methoden zitten voor- en nadelen. U kunt het beste hierover informatie inwinnen bij uw pensioenadviseur om uit te laten rekenen wat in uw geval het beste is.

Ongehuwd samenwonen

De Wet Verevening Pensioenen is niet van toepassing op mensen die ongehuwd samenwonen. Zij zijn dan ook niet verplicht tot verevening van hun pensioenrechten. In een samenlevingsovereenkomst kan wel overeengekomen zijn dat verevening van de pensioenen plaatsvindt bij het einde van de relatie.

Pensioen en alimentatie

Vaak heeft het met pensioen gaan van één van de ex-partners gevolgen voor de draagkracht voor het betalen van partneralimentatie. De behoefte van de ex-partner wijzigt ook vaak. Uw ex-partner krijgt immers een deel van het pensioen uitgekeerd. U kunt over de hoogte van het bedrag aan partneralimentatie na pensionering van één van de ex-partners onderling afspraken maken. Deze afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *