Kindgebonden budget 2015

 

Kindgebonden budget per 1 Januari 2015 en de alleenstaande ouderkop.

Zoals in mijn vorige blog geschreven vinden er per 1 Januari 2015 forse fiscale wijzigingen plaats voor alleenstaande ouders. Welke gevolgen hebben deze wijzigingen voor uw situatie?

Ik geef ze in het kort nog even weer:

Fiscaal voordeel kinderalimentatie vervalt per 1 januari 2015

De aftrek voor het levensonderhoud van kinderen (kinderalimentatie) wordt per 1 Januari 2015 afgeschaft. Dit geldt ook voor de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting.

Veranderingen kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen tot 18 jaar voor de opvoeding. Hoe hoog het bedrag is hangt af van meerdere factoren zoals de leeftijd van het kind en waar je kind woont.

Aanpassingen:

 • De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2015 wederom niet aangepast aan de  prijsindex.
 • Voor kinderen tot 16 jaar welke uitwonend zijn vervalt de toets op hun inkomen.
 • Per 1 July 2014 gelden er al geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie.
 • De TOG (tegemoetkoming ouders gehandicapte kinderen) gaat op in de kinderbijslag per 1 Januari 2015.

Combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting blijft bestaan.

Veranderingen kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van hun kinderen tot 18 jaar.

Het kindgebonden budget 2015 wijzigt op een aantal punten:

 • De bedragen gaan per 1 Januari omhoog voor het eerste en tweede kind.
 • Per 1 Januari 2015 gaat de inkomensgrens van het kindgebonden budget naar beneden.
 • Per 1 Januari krijgen alleenstaande ouders extra kindgebonden budget, de zogenaamde ouderkop.
 • Het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten voor kinderen tot 18 jaar gaat per 1 Augustus 2015 op in het kindgebonden budget.

Aanpassing alleenstaande ouderkorting:

Deze alleenstaande ouderkorting wordt ook per 1 Januari 2015 afgeschaft. De hoogte van de alleenstaande ouderkorting is momenteel minimaal € 78,92 per maand. Als 1 of meer kinderen die u verzorgt jonger is dan 16 jaar dan is de alleenstaande ouderkorting maximaal € 188,83

Voor deze regeling komt de alleenstaande ouderkop in de plaats, deze komt op het kindgebonden budget. Voor deze alleenstaande ouderkop komt niet iedereen (volledig) in aanmerking. Met name de alleenstaande ouders met een wat hoger inkomen krijgen geen of een lager bedrag aan alleenstaande ouderkop.

Hoe bereken ik de hoogte van mijn kindgebonden budget 2015?

1) Kinderen:

Bepaal het brdrag wat u ontvangt op basis van het aantal kinderen die bij je wonen en waarvoor je kinderbijslag ontvangt.

1e kind: € 1032,00

2e kind: €   791,00

3e kind: €   183,00

elk volgend kind: € 106,00

Tel de bedragen bij elkaar op.

2) Leeftijd kinderen:

Het totaalbedrag mag je verhogen met:

Elk kind van 12 t/m 15 jaar: € 213,00

Elk kind van 16 t/m 17 jaar: € 296,00

Tel de bedragen bij elkaar op.

3) De alleenstaande ouderkop

Indien je alleenstaande ouder bent zonder een toeslagpartner. Kun je het totaalbedrag verhogen met € 3050,00. Via deze tool kun je bepalen of je een toeslagpartner hebt.

4) Vermindering op basis van inkomen

Bereken eerst uw toetsingsinkomen. Hiervoor kun je deze tool gebruiken.

Note: Voor berekening van het toetsingsinkomen wordt het inkomen van jou en je partner bij elkaar opgeteld.

Breng het drempelinkomen van € 19767,00 in mindering op het toetsingsinkomen.

Breng 7,6% van het toetsingsinkomen minus het drempelinkomen in mindering. Let op want het drempelinkomen is fors verlaagd ten opzichte van vorige jaren.

Kindgebonden budget 2015

Tel de totalen van 1 t/m 3 bij elkaar op en breng de uitkomt van 4 in minderening op het totaal van 1 t/m 3. Als uitkomst krijg je het kindgebonden budget waarop je aanspraak kunt houden.

Indien jij en je partner beiden een aanspraak hebben op een kindgebonden budget. Dit is bijvoorbeeld het geval als je beiden kinderen hebt met een ex-partner, heb je samen slechts 1 aanspraak.

Er bestaat geen aanspraak op kindgebonden budget als het vermogen van jezelf en die van een eventuele partner opgeteld in box 3, het heffingsvrije vermogen overschreidt met meer dan € 82093,00

Hier zie je de wet kindgebonden budget inclusief de aanpassingen per 1 Jabuari 2015.

Welke gevolgen heeft dit allemaal voor de kinderalimentatie per 1 Januari 2015?

Update:

Uitspraak Hoge Raad 9 Oktober jl.

Het kindgebonden budget moet voortaan worden opgeteld bij het inkomen van de alleenstaande ouder en niet langer in mindering worden gebracht op de kosten van de kinderen. De gevolgen hiervan zijn met name voor de betalende ouder nadelig, de alimentatie zal hierdoor hoger uit gaan vallen dan wanneer er nog rekening wordt gehouden met de aanbeveling uit het Trema rapport. Deze aanbeveling is dus nu overruled door de Hoge Raad. Na een lange periode is er nu uiteindelijk duidelijkheid gekomen. Met deze uitspraak is het mogelijk dat er weer wijzigingsverzoeken worden ingediend voor de reeds vastgestelde alimentatie regelingen van afgelopen periode.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad

Oude situatie:

Het wetsvoorstel hervorming kindregelingen is al in Maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer en in Juni door de Eerste Kamer. Hier kun je het wetsvoorstel lezen.

De alimentatienormen zijn opgesteld door de expertgroep alimentatienormen. Deze expertgroep heeft inmiddels op 18 November 2014 uitsluitsel gegeven hoe de alleenstaande ouderkop in de berekening van de kinderalimentatie moet worden verwerkt. Zie hiervoor het volgende artikel op rechtspraak.nl.

Standpunt expertgroep alimentatienormen:

Onder 3.1 onder b (in de huidige versie van het rapport op pagina 7) zal worden opgenomen:

Met ingang van 1 januari 2015 komen alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kindgebonden budget ook in aanmerking voor een verhoging van dit kindgebonden budget met maximaal € 3.050,00 (voor 2015). Deze verhoging wordt de alleenstaande ouderkop genoemd. De expertgroep beveelt aan om dit totale kindgebonden budget in mindering te doen strekken op het gevonden tabelbedrag(behoefte). Dit kan er in een aantal gevallen toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de andere, niet-verzorgende ouder.

Daarnaast concludeert de Expertgroep dat het wijzigen van fiscale wetgeving een wijziging van regelgeving is die van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen.

Gevolgen:

 • Het kindgebonden budget 2015 krijgt een nog grotere invloed op de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie.
 • Door de afschaffing van de alleenstaande ouderkorting en de toevoeging van de alleenstaande ouderkop op het kindgebonden budget 2015 veroorzaakt de nieuwe systematiek een verlaging van de kinderalimentatie.
 • De alleenstaande ouder die ook de hoofdverzorger is kan er aanzienlijk op achteruit gaan.
 • Welke gevolgen zijn er indien de alleenstaande ouder weer gaat samenwonen en de alleenstaande ouderkop verliest. Deze kunnen van grote invloed zijn.
 • Indien de alleenstaande hoofdverzorgende ouder een laag inkomen heeft met een hoog kindgebonden budget is de kans in het nieuwe stelsel reëel dat de andere niet verzorgende ouder weinig tot niets hoeft bij te dragen.